Chủ nhật, 26/05/2024
   

Bac A Bank được tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.520 tỷ đồng

Bac A Bank dự kiến tăng vốn điều lệ làm 2 đợt với tỷ lệ tối đa thêm là hơn 1.520 tỷ đồng, trong đó đợt 1 là hơn 625 tỷ đồng
Bac A Bank tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 1.521 tỷ đồng
Bac A Bank tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 1.521 tỷ đồng

Ngày 06/12/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã thông qua Nghị quyết số 152/2023/NQ-HĐQT triển khai tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2023 bằng việc phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Bac A Bank thông qua.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 62.506.998, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 625.069.980.000 đồng.

Đổi tượng phát hành là các cổ đông Bac A Bank có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thời điểm chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn thực hiện được trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2023 sau khi đã trích lập các quỹ, đàm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đợt 1 này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2023, cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Bac A Bank quyết định trên cơ sở giấy phép/chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong đợt 1 năm 2023 là 625.069.980.000 đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2023 là 8.959.336.420.000 đồng.

Trước đó ngày 4/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 9269/NHNN- TTGSNH chấp thuận đề nghị của Bac A Bank về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2023 tối đa thêm 1.521.003.620.000 đồng. Trong đó: tăng tối đa thêm 625.069.980.000 đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và tăng tối đa thêm 895.933.640.000 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông của Bac A Bank thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2023 và Hội đồng quản trị của Bac A Bank thông qua tại Nghị quyết số 137/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023.

PV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay