Thứ năm, 18/04/2024
   

Cơ cấu tổ chức

Hiệp hội Ngân hàng hiện có 74 tổ chức hội viên, đại diện cho cộng đồng ngân hàng và các tổ chức có liên quan, bao gồm: 63 hội viên chính thức, 9 hội viên liên kết, 2 hội viên danh dự.

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam bao gồm:

+ Đại hội Hiệp hội

+ Hội đồng Hiệp hội

+ Thường trực Hiệp hội

+ Ban Kiểm tra Hiệp hội

+ Cơ quan Thường trực

=====

+ Cơ quan Thường trực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam gồm:

   - Văn phòng

   - Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

   - Ban Pháp luật và Nghiệp vụ

   - Ban Công tác Hội viên

   - Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

   - Ban Trang tin điện tử (Website)

   - Trung tâm Đào tạo

   - Ban Tài chính Kế toán.

+ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có các đơn vị, tổ chức trực thuộc:

   - Ủy ban Chính sách

   - Ủy ban Công nghệ

   - Chi hội Thẻ Ngân hàng

   - Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng Việt Nam

   - Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng Việt Nam (VietFintech)

   - Câu lạc bộ Xử lý nợ (AMC)

   - Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng.