Xếp hạng tín nhiệm giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro tốt hơn

Sáng 25/10 tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với S&P Global Ratings và Công ty Cổ phần FiinRatings tổ chức Hội thảo về “Vai trò xếp hạng tín nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng”. Hội thảo nhằm cung cấp cho các TCTD những thông tin chuyên sâu về hoạt động xếp hạng tín nhiệm độc lập nhìn từ thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, kinh nghiệm và hiệu quả từ việc triển khai tại các nước, qua đó các tổ chức tín dụng Việt Nam quản trị tốt hơn rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng.
VNBA News

Video khác