Thứ hai, 11/12/2023
   

Điều kiện, lãi suất vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà

Khi vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà, người dân sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi, tuy nhiên cũng cần đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Hiện nay, ngân hàng chính sách xã hội đang có các khoản cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Sau đây là thông tin về các chương trình vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà.

1. Đối tượng được vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà

Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100 năm 2015 quy định đối tượng được vay vốn bao gồm:

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

- Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.

vay ngân hàng chính sách
Không phải ai cũng được vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà (Ảnh minh họa)

2. Điều kiện được vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà

Căn cứ quy định tại khoản 2, 3 Điều 16 Nghị định 100 và thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng chính sách xã hội, điều kiện để được vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà như sau:

2.1. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội

- Các đối tượng được vay vốn phải thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ;

- Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng chính sách với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn;

- Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

- Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với ngân hàng chính sách;

- Có Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống;

- Có Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Có vốn tự có tối thiểu bằng 20% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật.

2.2. Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

- Các đối tượng được vay vốn phải thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ;

- Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng chính sách với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn;

- Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

- Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với ngân hàng chính sách;

- Có Giấy đề nghị vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng;

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dụng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật thì được xem xét cho vay vốn phù hợp với thời hạn được tồn tại của công trình;

- Có vốn tự có tối thiểu bằng 30 % phương án tính toán giá thành của người vay;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng chính sách

3. Lãi suất vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà

- Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm theo Quyết định 486/QĐ-TTg.

- Ngân hàng chính sách quy định mức lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

vay ngân hàng chính sách
Lãi suất vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà là 4,8%/năm (Ảnh minh họa)
 

4. Thời hạn vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà

Theo khoản 6 Điều 16 Nghị định 100/2015, thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Trên đây là thông tin về chính sách vay ngân hàng chính sách mua nhà, sửa nhà.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay