Thứ hai, 24/06/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Nghị định về chế độ, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của TCTD

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý đối với dự thảo Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Theo Công văn số 4671/BTC-TCNH ngày 06/05/2024 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Bộ Tài chính cho biết, mục đích xây dựng Dự thảo Nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung về chế độ tài chính đối với các TCTD được giao tại Luật Các tổ chức tín dụng, đảm bảo tuân thủ tính thống nhất, phù hợp và đồng bộ trong hệ thống pháp luật như: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quản lý, giám sát về tài chính đối với các TCTD của cơ quan quản lý. Đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển các TCTD.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung các nội dung khác phù hợp quy định pháp luật hiện hành, phù hợp thực tiễn hoạt động ngân hàng, đảm bảo minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng áp dụng và bảo đảm cải cách thủ tục hành chính.

Do vậy, Nghị định được xây dựng để hướng dẫn các nội dung được giao tại Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó tiếp tục kế thừa các quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với TCTD còn phù hợp tại Nghị định 93 và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, bố cục của dự thảo Nghị định gồm 08 Chương, 43 Điều và 4 Phụ lục. Cụ thể, chương I gồm quy định chung có 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3); Chương II, quản lý và sử dụng vốn, tài sản có 11 Điều (từ Điều 4 đến Điều 14);

Chương III, doanh thu, chi phí có 4 mục, như: Mục 1, doanh thu, chi phí của TCTD, TCTD phi ngân hàng, gồm 2 Điều (Điều 15, Điều 16); Mục 2, doanh thu, chi phí của Ngân hàng Hợp tác xã gồm 2 Điều (Điều 17, Điều 18); Mục 3, doanh thu, chi phí của Quỹ tín dụng nhân dân gồm 2 Điều (Điều 19, Điều 20); Mục 4, doanh thu, chi phí của tổ chức tài chính vi mô gồm 2 Điều (Điều 21, Điều 22).

Chương IV, phân phối lợi nhuận có 7 Điều (từ Điều 23 đến Điều 29); Chương V, kế hoạch tài chính và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có 5 Điều (từ Điều 30 đến Điều 34); Chương VI, hạch toán, kế toán, quy chế tài chính, chế độ báo cáo có 4 Điều (từ Điều 35 đến Điều 38);

Chương VI, trách nhiệm của cơ quan quản lý và TCTD, có 3 Điều (từ Điều 39 đến Điều 41); Chương VIII, tổ chức thực hiện có 2 Điều (Điều 42, Điều 43).

Cùng với 4 phụ lục gồm: Phụ lục I, kế hoạch nguồn vốn và sứ dụng vốn; Phụ lục 2, kế hoạch thu nhập, chi phí; Phụ lục 3, kế hoạch Lao động, tiền lương; Phụ lục 4, phương thức đánh giá hiệu quả và xếp loại TCTD.

Chi tiết dự thảo Nghị định, Tờ trình và Bản so sánh, thuyết minh quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các ngân hàng hội viên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định này. 

Văn bản góp ý của Quý hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: hoactq@vnba.org.vn trước ngày 17/05/2024 để tổng hợp (Điện thoại liên hệ:  0913319318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay