Chủ nhật, 26/05/2024
   

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất quy định quản lý seri tiền mới in

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các loại tiền giấy; được thực hiện từ khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp vần seri, cơ sở in, đúc tiền sử dụng vần seri trong quá trình in tiền cho đến khi tiền mới in được phát hành vào lưu thông.

Theo dự thảo, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ cấp vần seri theo từng loại tiền cho cơ sở in, đúc tiền. Số lượng vần chính được xác định căn cứ số lượng tiền in hàng năm; số lượng vần phụ được xác định căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật in tiền được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Vần seri cấp cho cơ sở in, đúc tiền được thể hiện trên bảng cấp vần seri và được lưu giữ trong hồ sơ cấp vần seri của Cục Phát hành và Kho quỹ.

Quản lý seri trong quá trình in tiền của cơ sở in, đúc tiền

Cơ sở in, đúc tiền thực hiện in seri tờ tiền theo nguyên tắc quy định. Trường hợp tờ tiền in hỏng (phát hiện sau công đoạn in seri) phải sử dụng tờ tiền có vần phụ thay thế. Nguyên tắc sử dụng vần phụ thay thế được thực hiện theo Quy trình công nghệ in tiền của cơ sở in, đúc tiền.

Cơ sở in, đúc tiền tổ chức lưu trữ và quản lý thông tin seri của từng loại tiền (bao gồm cả vần phụ) đảm bảo chính xác, đầy đủ các yếu tố: Loại tiền, năm sản xuất, vần seri đã sử dụng; ký hiệu của bao, gói, bỏ tiền (hoặc hình thức đóng gói khác do NHNN quy định). Tài liệu về vần seri được lưu trữ tại cơ sở in, đúc tiền theo Quy trình công nghệ in tiền của cơ sở in, đúc tiền.

Quản lý seri tiền mới in trong quá trình giao, nhận tiền

Trong quá trình giao, nhận tiền mới in, cơ sở in, đúc tiền giao tiền mới in cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành và Kho quỹ); giao nhận tiền mới in giữa các Kho tiền Trung ương, giữa Kho tiền Trung ương với Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh, giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh với nhau: Bên giao tiền mới in phải lập bảng kê seri của các loại tiền theo quy định kèm theo biên bản giao nhận tiền (hoặc phiếu xuất). Bên nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu nội dung bảng kê với thực tế giao nhận; trường hợp phát hiện sai sót, phải thông báo cho bên giao để thống nhất điều chỉnh.

Khi xuất tiền mới in từ Quỹ dự trữ phát hành sang Quỹ nghiệp vụ phát hành và ngược lại tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh, thủ kho lập bảng kê seri của các loại tiền theo quy định.

Bảng kê seri phải thể hiện chính xác các yếu tố: Bên giao, bên nhận, số lượng, năm sản xuất, ký hiệu bao, gói, bó tiền (hoặc hình thức đóng gói khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định). Bảng kê này được lập thành 02 liên, mỗi bên giao, nhận giữ 01 liên.

Bên giao và bên nhận có trách nhiệm theo dõi, quản lý, lưu trữ thông tin seri của các bao, gói, bó tiền mới in đã giao, nhận tại đơn vị.

Khi Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh xuất tiền mới in theo bao nguyên niêm phong cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước và các đối tượng khác: Bên giao có trách nhiệm quản lý, lưu trữ thông tin seri tiền mới in đã xuất cho các đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý seri tiền mới in để nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ bảo đảm tuân thủ các quy định có liên quan về công nghệ thông tin và các quy định về an toàn, bảo mật thông tin của nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay