Thứ sáu, 19/07/2024
   

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1133/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố của NHNN.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng

Kế hoạch được ban hành nhằm đáp ứng các mục tiêu sau: Triển khai trách nhiệm được giao tại Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022 được phê duyệt kèm theo Nghị quyết số 21/NQ- CP và kiểm soát, giảm thiểu rủi ro được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố ngành Ngân hàng; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng; Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng bố, tài trợ khủng bố và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng đối với công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố; Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố.

Kế hoạch đã đề ra các nội dung hành động, hành động cụ thể cần thực hiện, giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện và quy định thời hạnh hoàn thành đối với các hành động về các nội dung sau: Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn đối tượng báo cáo; Hành động về thanh tra việc chấp hành quy định về phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố; Hành động liên quan đến việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; Hành động nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài;…

Kế hoạch nêu rõ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Phòng, chống rửa tiền) là đầu mối có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, Vụ, Cục có liên quan thuộc NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố của NHNN thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP.

Các đơn vị, Vụ, Cục có liên quan thuộc NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực triển khai, gửi kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Phòng, chống rửa tiền) trước ngày 15/6 và 1/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thống đốc.

Quyết định 1133 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay