Thứ hai, 24/06/2024
   

MSB chuẩn bị chia cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng

Ngày 5/6/2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024 theo phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua trước đó.
MSB chuẩn bị chia cổ tức tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng
Hình ảnh một phần trụ sở ngân hàng MSB

Cụ thể, MSB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 6.000 tỷ đồng qua việc phát hành thêm tối đa 600 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu).

Sau phát hành, vốn điều lệ MSB sẽ tăng từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện là trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

Nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận những năm trước để lại (gần 8.000 đồng) có thể sử dụng để chia cổ tức căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm của MSB tại thời điểm 31/12/2023.

Mục đích phát hành là nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của MSB nhờ tăng quy mô vốn điều lệ, củng cố bộ đệm vốn và nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng.

Ngoài kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông MSB cũng đã phê duyệt chủ trương chia cổ tức với tỷ lệ ≤15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu từ lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ. Thời điểm tạm ứng cổ tức tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Theo MSB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay