Thứ sáu, 19/07/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 200

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 200/2014/TT-BTC (Thông tư 200) về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo Công văn số 5693/BTC-QLKT ngày 3/6/2024 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, qua thực tế áp dụng Thông tư 200 đã bộc lộ những thiếu sót. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp FDI khi họ tham gia vào thị trường Việt Nam, do chế độ kế toán Việt Nam không đồng nhất với kế toán quốc tế nên nhóm các doanh nghiệp này gặp nhiều lúng túng trong quá trình triển khai áp dụng chế độ.

Vì vậy, cần thiết xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 200, nhằm phù hợp với kế toán quốc tế và linh hoạt hơn cho doanh nghiệp. Từ đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế. Đặc biệt, thu hút các doanh nghiệp từ nước ngoài đến đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Trong đó, hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Ngân sách Nhà nước.

Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào các chứng từ kế toán được phản ánh trên cơ sở các giao dịch kinh tế phát sinh và đã hoàn thành của doanh nghiệp. Đồng thời, khi thực hiện các giao dịch kinh tế, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan.

Đặc biệt, hướng dẫn kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ) được lựa chọn áp dụng để kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

Theo đó, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 200 được xây dựng 6 Chương, với 32 Điều, gồm: Chương 1 có 7 Điều, với các nội dung như: Phạm vi điều chỉnh; Đối tưọng áp dụng; Đơn vị tiền tệ trong kế toán; Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán; Kế toán khi doanh nghiệp lựa chọn ngoại tệ (không phải là VNĐ) là đơn vị tiền tệ trong kế toán; Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại đơn vị trực thuộc (đon vị phụ thuộc); Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài.

Chương 2 có 4 Điều, với các nội dung như: Quy định chung về chứng từ kế toán; Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán; Lập và ký chứng từ kế toán; Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán;

Chương 3 có 1 Điều về hệ thống tài khoản kế toán. Chương 4 có 2 Điều về sổ kế toán cùng việc mở, ghi sổ và khóa sổ kế toán.

Chương 5 có 15 Điều, với các nội dung như: Mục đích của Báo cáo tài chính; Kỳ lập Báo cáo tài chính; Đối tượng, trách nhiệm lập Báo cáo tài chính; Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung Báo cáo tài chính; Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính; Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục; Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán; Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Lập và trình bày Báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục; Phương pháp chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Thời hạn nộp Báo cáo tài chính; Nơi nhận Báo cáo tài chính; Công khai Báo cáo tài chính;

Cuối cùng là Chương 6 có 3 Điều về tổ chức thực hiện, với các nội dung như: Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán; Điều khoản chuyền tiếp; Hiệu lực thi hành.

Chi tiết dự thảo Thông tư và các phụ lục quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư này.

Văn bản góp ý của quý hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: phamthivananh3110@gmail.com trước ngày 29/6/2024 để tổng hợp (Điện thoại: 0904.431.189 - Ms. Vân Anh).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Tổ chức hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay