Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

  Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản số 6936/NHNN-TD gửi Chủ tịch Hội đồng quàn trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng.

  Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú đã ký Văn bản số 6937/NHNN-TD gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có kết luận về hội nghị giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

  Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 7436/NHNN-VP về việc yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1813/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2023.

  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm được áp dụng từ 15/11/2023.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 7688/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, công tác kiểm soát/kiểm toán nội bộ và hoạt động đại lý bảo hiểm.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, có hiệu lực từ ngày 27/11/2023.

  Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 14/12/2023.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số: 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định 78/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 22/12/2023.

  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 2/11/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Thông tư số 67), có hiệu lực kể từ ngày 2/11/2023, trừ một số điều khoản chuyển tiếp quy định rõ tại Thông tư số 67.

  Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-NHNN (Thông tư 14), quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư 14, có 6 chương với 39 điều và có hiệu lực từ 01/10/2024.

  Chính phủ ban hành Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Nghị định 83/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2024

  Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, trong đó quy định điều kiện, tiêu chuẩn sao, chụp tiền Việt Nam.