Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 16/2023TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN (Thông tư 28) ngày 18/12/2015 của Thống đốc quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư số 16/2023TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHΗΝΝ về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 9668/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng trong triển khai Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

  Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-NHNN (Thông tư 17), quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ 08/02/2024.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2023/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền nhằm thay thế Thông tư 07/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư 19/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 11/2/2024.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 10064/NHNN-TTGSNH về việc yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý,… tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-NHNN quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng sau khi thôi chức vụ.

  Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 18/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015, quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Thông tư số 18/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 21/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư số 21/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-NHNN về việc phân công công tác lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực cùng ngày.

  Ngày 29/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 22/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư số 22/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 23/2023/TT-NHNN quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư số 23/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 12/02/2024.

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 24/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng. Thông tư số 24/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 01/03/2024.

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2025.