Thứ hai, 24/06/2024
   

NHNN quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 14

Ngày 23/5, NHNN Việt Nam đã có văn bản 4317/NHNN-VP về việc triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại Văn bản nêu rõ, để quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 14.
NHNN quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 14
NHNN quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 14

Thống đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo tại Chỉ thị 14 để tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, Thống đốc NHNN phân công cụ thể các đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp điều hành lãi suất, tín dụng, tỷ giá, vàng

Về nhiệm vụ chung, phổ biến, quán triệt sâu sắc phương châm “5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc, bứt phá” để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, công việc triển khai cụ thể, phù hợp với đặc điểm hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị; triển khai đầy đủ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, thị trường vàng…

Về nhiệm vụ cụ thể, đối với các Vụ, Cục, đơn vị, NHNN TW, Thống đốc yêu cầu Vụ Chính sách tiền tệ đầu mối phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá. Điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các TCTD.

Với Vụ Quản lý ngoại hối phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh vàng và các hoạt động ngoại hối khác để phân tích, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành và các giải pháp quản lý phù hợp. Tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm và các vấn đề phát sinh…

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan: (i) tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu; (ii) tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của các TCTD, đặc biệt là tình hình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xác định các giao dịch đáng ngờ..; (ii) thực hiện ngay công tác thanh tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng; (iv) kiện toàn hệ thống thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thông suốt, gắn kết từ Trung ương đến địa phương, hiệu lực, hiệu quả…

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; Triển khai các công việc liên quan để sớm thực hiện sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; Phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai Đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội; triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác của lãnh đạo NHNN tại các địa phương về công tác tín dụng năm 2024 (nhất là các địa phương tăng trưởng tín dụng thấp); chỉ đạo đẩy mạnh triển khai kết nối ngân hàng – doanh nghiệp dưới các hình thức phù hợp…

Đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường truyền thông chính sách

Đối với việc triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024, Thống đốc yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối, chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024 trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với cấp uỷ, tổ chức đoàn thể trong đơn vị có biện pháp huy động tối đa nguồn lực của đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các văn bản cần ban hành để có hiệu lực thi hành đồng thời với thời điểm hiệu lực của Luật Các TCTD năm 2024, không để ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thốn các TCTD và nền kinh tế. Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực tiếp chỉ đạo đơn vị tích cực phối hợp, tham gia có trách nhiệm vào quá trình xây dựng các văn bản theo đề nghị của đơn vị đầu mối, chủ trì. Vụ Pháp chế đầu mối tổng hợp, đôn đốc, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị triển khai thực hiện, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN tiên độ triên khai và các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Thanh toán, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển các dịch vụ thanh toán, thông tin tín dụng, hệ thống phòng, chống rửa tiền, giám sát, quan sát từ xa... đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật.

Vụ Truyền thông đầu mối phối hợp với Thời báo Ngân hàng và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các cơ chế, chính sách về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Trong đó, chú trọng đến các chính sách mới, các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như chính sách tỷ giá, tín dụng, lãi suất, tiết kiệm, vay vốn, thanh toán. ..bằng các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với các cam kết quốc tế và quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Kế hoạch truyền thông ngành Ngân hàng năm 2024 và Quy chế hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng…

TCTD phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng

Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thống đốc yêu cầu triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả và kiểm soát rủi ro thanh khoản; Tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, minh bạch lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp, phù hợp với yêu cầu vốn tín dụng

Dành thời gian, công sức tập trung rà soát, phân loại các dự án bất động sản để kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp theo quy định pháp luật đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đủ điều kiện; có giải pháp tín dụng phù hợp đối với các dự án BOT, BT giao thông khả thi, hiệu quả, lĩnh vực xăng dầu; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách...

Tăng cường cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng, đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến. Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp từng phân đoạn khách hàng và thị trường, loại hình, nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án, chính sách tín dụng; Tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

Tiếp tục triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023, đảm bảo kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người vay vốn gặp khó khăn, đồng thời, không trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật…

Đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Thống đốc yêu cầu chỉ đạo các TCTD trên địa bàn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14 và văn bản chỉ đạo của NHNN. Báo cáo, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14.

Các chi nhánh phải thường xuyên theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn để kịp thời tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo NHNN Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo hoạt động của các TCTD lành mạnh. Phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, tín dụng đen... trên địa bàn quản lý; Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN Trung ương, các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và các chủ thể tham gia thị trường vàng trên địa bàn theo quy định; Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực các Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp và chủ động xử lý các kiến nghị đối với hoạt động ngân hàng.

Thống đốc NHNN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Thống đốc, các cấp có thẩm quyền về việc triển khai các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị phụ trách.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay