Thứ hai, 15/04/2024
   

MB sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 19/04/2024

Từ 7h30, ngày 19/04/2034 (Thứ Sáu) tại Trung tân Hội nghị Quốc gia, 7 Phạm Hùng, MỄ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sẽ chính thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội đồng cổ đông
Hình ảnh trụ sở Ngân hàng MB (Nguồn: Internet)

Với thành phần tham dự là tất cả các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 18/01/2024.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có các nội dung như: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Thông qua Báo cáo chính đã được kiểm toán và phương án phân phố lợi nhuận năm 2023; Thông qua phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 và các nội dụng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ MB.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, gồm: Phiếu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến và tài liệu họp được cập nhật trên website chính thức của MB.

Theo MB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay