Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
Khác
Ngân hàng
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền, trong đó quy định các trường hợp phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống rửa tiền khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử.
Phạm Tiến Dũng
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/07/2023