Chỉ thị số 01/CT-NHNN
Khác
Ngân hàng
Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023.
Nguyễn Thị Hồng
Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17/01/2023