Thông tư 05/2023/TT-NHNN
Quản lý, cấp phép
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư 05/2023/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 06/8/2023.
Đoàn Thái Sơn
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
06/08/2023