Nghị định 13/2023/NĐ-CP
Khác
Dữ liệu cá nhân
Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân, với 4 Chương và 44 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Trong đó, Điều 17, quy định 5 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.
Trần Lưu Quang
Phó Thủ tướng
Chính phủ
01/07/2023