Thông tư 15/2023/TT-NHNN
Khác
Ngân hàng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2025.
Phạm Tiến Dũng
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/01/2025