Nghị định 87/2023/NĐ-CP
Khác
Ngân hàng
Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, trong đó quy định điều kiện, tiêu chuẩn sao, chụp tiền Việt Nam.
Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng
Chính phủ
02/02/2024