Thông tư 67/2023/TT-BTC
Khác
Ngân hàng
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 2/11/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Thông tư số 67), có hiệu lực kể từ ngày 2/11/2023, trừ một số điều khoản chuyển tiếp quy định rõ tại Thông tư số 67.
Cao Anh Tuấn
Thứ trưởng
Bộ Tài chính
02/11/2023