Quyết định số 1805/QĐ-NHNN
Thủ tục hành chính
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2023.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/10/2023