Quyết định số 1813/QĐ-NHNN
Khác
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1813/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phạm Tiến Dũng
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
25/09/2023