Thông tư số 17/2022/TT-NHNN
Quản lý rủi ro
Ngân hàng
Thông tư số 17/2022/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/06/2023