Thông tư số 24/2022/TT-NHNN
Quản lý ngoại hối
Ngân hàng
Thông tư số 24/2022/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
Phạm Thanh Hà
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/02/2023