Thông tư 25/2022/TT-NHNN
Giao nhận và tiêu hủy tiền
Ngân hàng
Thông tư 25/2022/TT-NHNN, với nhiều quy định mới về chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/02/2023