Thông tư số 26/2022/TT-NHNN
Khác
Ngân hàng
Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019, quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đoàn Thái Sơn
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
31/12/2022