Thông tư số 27/2022/TT-NHNN
Thủ tục hành chính
Ngân hàng
Thông tư số 27/2022/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/03/2023