Nghị định số 10/2023/NĐ-CP
Chuyển mục đích sử dụng đất
Đất đai
Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về việc hướng dẫn chi tiết điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.
Trần Hồng Hà
Phó Thủ tướng
Chính phủ
20/05/2023