Nghị định 83/2023/NĐ-CP
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Chính phủ ban hành Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Nghị định 83/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2024
Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng
Chính phủ
15/01/2024