Nghị định 78/2023/NĐ-CP
Khác
Ngân hàng
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số: 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định 78/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 22/12/2023.
Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng
Chính phủ
22/12/2023