Thông tư 12/2023/TT-NHNN
Quản lý ngoại hối
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, có hiệu lực từ ngày 27/11/2023.
Phạm Thanh Hà
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27/11/2023