Thông tư 61/2023/TT-BTC
Phí, lệ phí
Bảo lãnh ngân hàng
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm được áp dụng từ 15/11/2023.
Cao Anh Tuấn
Thứ trưởng
Bộ Tài chính
15/11/2023