Thông báo số 384/TB-VPCP
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có kết luận về hội nghị giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp.
Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng
Chính phủ