Văn bản số 6936/NHNN-TD
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản số 6936/NHNN-TD gửi Chủ tịch Hội đồng quàn trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam