Chỉ thị số 02/CT-NHNN
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023.
Nguyễn Thị Hồng
Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23/05/2023