Thông tư 06/2023/TT-NHNN
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
Phạm Thanh Hà
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/09/2023