Thursday, 18/07/2024
   
Dữ liệu tham khảo
Interest rate calculator
Calculate deposit interest

The savings interest calculator makes it easy to know your future interest amount. From there you can compare bank interest rates, deposit terms and make the most beneficial decision.

VNĐ
%/year
month
(*) The deposit interest calculator is for reference only. Please contact the bank for specific advice.
Calculate deposit interest
Loan calculation

The bank loan interest rate calculator helps you estimate the amount of interest payable periodically, the total principal and interest at each time.

VNĐ
%/year
month
(*) The loan interest rate calculator is for reference only. Please contact the bank for specific advice.
Loan calculation

Văn bản tài liệu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư 05/2023/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 06/8/2023.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2025.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-NHNN (Thông tư 14), quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư 14, có 6 chương với 39 điều và có hiệu lực từ 01/10/2024.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 16/2023TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN (Thông tư 28) ngày 18/12/2015 của Thống đốc quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư số 16/2023TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 21/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư số 21/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.

Ngày 29/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 22/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư số 22/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 18/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015, quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Thông tư số 18/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHΗΝΝ về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Luật số 20/2023/QH15 - Luật Giao dịch điện tử ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giao dịch điện tử hoặc có liên quan đến giao dịch điện tử.