Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng
Chính phủ
08/08/2023