Thông tư 14/2022/TT-NHNN
Khác
Ngân hàng
Thông tư 14/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, quy định các ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh, mã số ngạch và xếp lương. Nhưng việc xếp lương của công chức ngành ngân hàng
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/01/2023