Thông tư 18/2022/TT-NHNN
Hoạt động cho vay
Ngân hàng
Thông tư 18/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
09/02/2023