Thông tư số 22/2022/TT-NHNN
Tổ chức tín dụng là hợp tác xã
Ngân hàng
Thông tư số 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiêm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/03/2023