Thông tư số 23/2022/TT-NHNN
Quản lý ngoại hối
Ngân hàng
Thông tư số 23/2022/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
Phạm Thanh Hà
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/02/2023