Quyết định số 109/QĐ-NHNN
Quản lý ngoại hối
Ngân hàng
Quyết định số 109/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/02/2023