Thông tư số 12/2023/TT-BTC
Trái phiếu
Trái phiếu Chính phủ
Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.
Cao Anh Tuấn
Thứ trưởng
Bộ Tài chính
04/05/2023