Nghị định số 08/2023/NĐ-CP
Trái phiếu
Trái phiếu doanh nghiệp
Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng
Chính phủ
05/03/2023