Thông tư số 03/2023/TT-NHNN
Trái phiếu
Ngân hàng
Thông tư số 03/2023/TT-NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.
Phạm Thanh Hà
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
24/04/2023