Thông tư 14/2023/TT-NHNN
Khác
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-NHNN (Thông tư 14), quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư 14, có 6 chương với 39 điều và có hiệu lực từ 01/10/2024.
Đoàn Thái Sơn
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/10/2024