Thông tư 13/2023/TT-NHNN
Khác
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 14/12/2023.
Đoàn Thái Sơn
Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
14/12/2023