Nghị quyết 148/NQ-CP
Hoạt động mua, bán nợ
Ngân hàng
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng
Chính phủ
31/12/2023