Hoi thao Tai tro von co bao dam la dong san - Ky nang soan thao Hop dong tin dung va Hop dong bao damHội thảo “Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản - Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm”

Ngày 23 - 24/7/2015, tại TP. Đà Nẵng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, NHNN Chi nhánh TP. Đà Nẵng và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản - Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm”.

Xem tiếp